ŠROMOVA NA STUPNÍCH VÍTĚZŮ

Mateřská škola Jihomoravské nám. 5, Brno – Slatina pořádala ve středu

Celý příspěvek

Rubriky: Novinky | Napsat komentář

PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN 2018

Na základě odst. 1 §3 Vyhlášky 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších novelizací, oznamuji přerušení provozu Mateřské školy Brno, Šromova 55, příspěvkové organizace během letních prázdnin od 1. 7. – 17. 8. 2018.

Rubriky: Novinky | Napsat komentář

ZÁPIS NA PRÁZDNINOVÝ PROVOZ PRO DĚTI Z JINÝCH MŠ

 

Provoz mateřské školy o letních prázdninách bude probíhat

ve dnech 20. 8. – 31. 8. 2018.

K prázdninovému provozu lze přijmout do MŠ děti z jiné mateřské školy, a to nejvýše na dobu, po kterou jiná mateřská škola přerušila provoz.

Přijímací řízení pro děti z jiných MŠ proběhne ve dnech:

 • 23. 5. 2018 v době od   8.00-16.00 hod.
 • 24. 5. 2018 v době od 10.00-12.00 hod.

K zápisu si přineste:

 • Žádost k předškolnímu vzdělávání na letní provoz
 • Kopii evidenčního listu dítěte ze stávající MŠ
 • Kopii žádosti k předškolnímu vzdělávání z Vaši stávající MŠ
 • Občanský průkaz
 • Rodný list dítěte

Přijímání dětí probíhá ve správním řízení. Ředitelka školy bude rozhodnutí o přijetí či nepřijetí k prázdninovému provozu vydávat dne 13. 6. 2018 v době od 8.00-16.00 hod.

Úplata za předškolní vzdělávání v době prázdninového provozu činí 150,- Kč a je nutné ji uhradit spolu se stravným (33,- Kč za den u dětí 3-6 let) do 15. 6. 2018. Platbu lze provést i hotově přes pokladnu MŠ. V případě nemoci se úplata nevrací, pouze řádně omluvené stravné.

Rubriky: Novinky | Napsat komentář

INFORMACE K ZÁPISU DO MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Zápis do MŠ proběhne stejně jako v minulých letech elektronickou formou.

Zákonný zástupce si na níže uvedených místech zajistí přihlášku, kterou (u koho vyžaduje zákon) nechá potvrdit u lékaře.

 

Přihlášku je možné získat:

 • NA INTERNETU:     3.4. – 1. 5. 2018          www.zapisdoms.brno.cz
 • OSOBNĚ V MŠ:      18. 4. 2018 od 8.00 – 16.00 hod. (nebo po předchozí telefonické domluvě kdykoliv jindy)
 • OŠMT MMB:          Dominikánské nám. 3 Brno, Mgr. Dagmar Hanáková

 

Sběr přihlášek v Mateřské škole Brno, Šromova 55, příspěvkové organizaci proběhne ve dnech:

 • 2. 5. 2018 od 8.00 – 17.00 hod.
 • 3. 5. 2017 od 8.00 – 12.00 hod.

 

S sebou:

 • Vyplněnou a od lékaře potvrzenou přihlášku (potvrzení o očkování se netýká dětí, které budou od 1. 9. 2018 plnit povinné předškolní vzdělávání)
 • Rodný list dítěte
 • Občanský průkaz
 • Doklad o trvalém bydlišti dítěte, je-li odlišné od zákonných zástupců

 

Od 1. 9. 2017 je podle zákona č. 178/2016 Sb. POVINNÉ předškolní vzdělávání pro děti, které dovrší 5 let do zahájení povinné školní docházky. Máte-li dítě ve věku, na který se povinné vzdělávání vztahuje a dosud MŠ nenavštěvuje, musíte s ním jít k zápisu do MŠ. Pro děti, které již MŠ navštěvují, se z pohledu zápisu nic nemění. Nadále zůstávají v MŠ, kam byly přijaté k předškolnímu vzdělávání a povinnou předškolní docházku plní v ní.

Všechny mateřské školy mají nově vymezenou spádovost. Statutární město Brno vydalo obecně závaznou vyhlášku č.1/2018, kterou se stanoví spádové obvody mateřských škol ve městě Brně.

Spádový obvod pro MŠ Brno, Šromova 55:

Břetislavova, Ctiradova, Davídkova, Jánošíkova, K Sídlišti, Okrajová, Pěkná, Podhrázní, Pod Mezí, Rebešovická (lichá č. 37 – 75c a sudá č. 2 – 36a), Roviny, Spádová, Šromova, Tovární, U Jezu, Zámecká (lichá od č. 27 a sudá od č. 22 do konce).

Stále platí, že rodič si může pro vzdělávání svého dítěte mateřskou školu vybrat.

Kritéria vydaná ředitelkou školy:

Kritéria zápisu do MŠ 2018-2019

Rubriky: Novinky | Napsat komentář

SETKÁNÍ S RODIČI 3

Rubriky: Novinky | Napsat komentář

CESTOVÁNÍ ŠESTILETÝCH DĚTÍ MHD

Žádáme rodiče předškoláků, kteří dovršili 6 – ti let, aby před každou akcí MŠ, kam se budeme dopravovat prostřednictvím MHD Brno, odevzdali PRŮKAZKU DÍTĚTE S NULOVÝM KUPÓNEM paní učitelce na třídě. Nelze použít fotokopii, musí to být originál.

Nemáte-li ji vyřízenou, informujte paní učitelky a my dětem zajistíme platnou jízdenku.

Informace MHD BRNO k cestování dětí od 6-10 let:

Děti od 6 do 10 let mohou cestovat po Brně v zónách 100 + 101 bezplatně všemi linkami IDS JMK včetně vlaků. Musí si ovšem vyřídit průkazku a bezplatný kupón. K vyřízení děti potřebují 1 fotografii + 30 Kč. Kupónů lze vystavit i více (pro účely MŠ, prarodiče…).

Bez průkazky s bezplatným kupónem cestují za zlevněné jízdné.

Děkujeme za pomoc

                                              

Rubriky: Novinky | Napsat komentář

SETKÁNÍ S RODIČI 2

Vážení rodiče,

mateřská škola v rámci projektu "PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE ŠROMOVA", č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004319 pro Vás připravuje 6 společných setkání s odborníky na různá témata.

Setkání jsou dobrovolná a zdarma, výdaje jsou hrazené z projetku.

 

Druhé setkání se uskuteční ve čtvrtek 22.2.2018 s MUDr. Bohumilou Rothovou na téma Psychosomatika v rodině.

 

 

Rubriky: Novinky | Napsat komentář

CYKLUS SEMINÁŘŮ PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

Semináře pro rodiče

Rubriky: Novinky | Napsat komentář

SETKÁNÍ S RODIČI

Vážení rodiče,

mateřská škola v rámci projektu "PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE ŠROMOVA", č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004319 pro Vás připravuje 6 společných setkání s odborníky na různá témata (např. školní zralost s paní psycholožkou s PPP, vstup dítěte do ZŠ, ekologie, logopedie, setkání s pediatrem…)

Setkání jsou dobrovolná a zdarma, výdaje jsou hrazené z projetku.

 • První setkání se uskuteční v pátek 19.1.2018 v 15.30 hod. s paní psycholožkou Mgr. Annou Marií Jíčinskou z pedagogicko-psychologické poradny v Brně, z pracoviště Lomená.

Rubriky: Novinky | Napsat komentář

POTVRZENÍ O VÝŠI VYNALOŽENÝCH VÝDAJŮ ZA UMÍSTĚNÍ DÍTĚTE V MŠ

Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte poplatníka v předškolním zařízení jsou vystavená a obdržíte je u paní učitelek ve Vaší třídě. 

Pokud již naši MŠ nenavštěvujete, kontaktujte paní ředitelku a domluvte si termín pro předání.

 

Rubriky: Novinky | Napsat komentář