OSLAVA DNE DĚTÍ

1.6.2018 pojedou všechny třídy v rámci oslav dne dětí na polodenní výlet. Prosíme sledujte nástěnky s pokyny….

 • Motýlci – Tuřany, odchod v 8.00 hod.
 • Sluníčka – Biotop v Rebešovicích, odchod 8.00 hod.
 • Krtečci – Bílovice nad Svitavou, odchod v 8.00 hod.
 • Koťátka – Sokolnická obora s programem, odchod v 8.00 hod.
 • Medvídci – hřiště u Olympie, odchod v 8.00 hod

Dětem dejte batoh na záda s pláštěnkou a pitný režim na celé dopoledne. Svačinu a oplatek dostanou z MŠ. Oblečte je přiměřeně počasí, dejte jim pohodlnou obuv.

                                                                    Děkujeme

Rubriky: Novinky | Napsat komentář

ANGLICKÝ KROUŽEK

V pondělí 28.5.2018 budou z organizačních důvodů mít anglický kroužek obě skupiny stávající budovy ve stejný čas (ve třídě Sluníček a Krtečků). Děti si můžete vyzvednout již od 15.45 hod. Kroužek v přístavbě zůstává ve stejném čase.

V pondělí 4.6.2018 hodina nebude z důvodu školy v přírodě.

Poslední hodina anglického kroužku proběhne v pondělí 11.6.2018, bude delší a společná pro obě skupiny.

Děkujeme za pochopení

Rubriky: Novinky | Napsat komentář

ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY

Srdečně zveme všechny rodiče s dětmi na školní akci

ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY

Akce se koná na zahradě školy od 15.30 hod.

Program:

 • vystoupení dětí – představení, se kterým reprezentovaly MŠ na Mateřince
 • program divadla Tetiny
 • slavnostní pasování předškoláků
 • opékání špekáčků (špekáček, pečivo s sebou, MŠ zajistí kečup, hořčici, pitný režim, tácky…), volná zábava, zpěv s kytarou
 • nejpozději v 19.00 hod. ukončení akce a odchod domů (mladší děti a rodiče 🙂 Děti, které spí v MŠ, odchází s paní učitelkami do budovy na další program….

 

V případě deště proběhne vystoupení dětí a divadla ve třídě Koťátek a opékání se ruší. Děti, které budou spát v MŠ, se odeberou do budovy ihned po skončení programu.

Rubriky: Novinky | Napsat komentář

ŠROMOVA NA STUPNÍCH VÍTĚZŮ

Mateřská škola Jihomoravské nám. 5, Brno – Slatina pořádala ve středu

Celý příspěvek

Rubriky: Novinky | Napsat komentář

PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN 2018

Na základě odst. 1 §3 Vyhlášky 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších novelizací, oznamuji přerušení provozu Mateřské školy Brno, Šromova 55, příspěvkové organizace během letních prázdnin od 1. 7. – 17. 8. 2018.

Rubriky: Novinky | Napsat komentář

ZÁPIS NA PRÁZDNINOVÝ PROVOZ PRO DĚTI Z JINÝCH MŠ

 

Provoz mateřské školy o letních prázdninách bude probíhat

ve dnech 20. 8. – 31. 8. 2018.

K prázdninovému provozu lze přijmout do MŠ děti z jiné mateřské školy, a to nejvýše na dobu, po kterou jiná mateřská škola přerušila provoz.

Přijímací řízení pro děti z jiných MŠ proběhne ve dnech:

 • 23. 5. 2018 v době od   8.00-16.00 hod.
 • 24. 5. 2018 v době od 10.00-12.00 hod.

K zápisu si přineste:

 • Žádost k předškolnímu vzdělávání na letní provoz
 • Kopii evidenčního listu dítěte ze stávající MŠ
 • Kopii žádosti k předškolnímu vzdělávání z Vaši stávající MŠ
 • Občanský průkaz
 • Rodný list dítěte

Přijímání dětí probíhá ve správním řízení. Ředitelka školy bude rozhodnutí o přijetí či nepřijetí k prázdninovému provozu vydávat dne 13. 6. 2018 v době od 8.00-16.00 hod.

Úplata za předškolní vzdělávání v době prázdninového provozu činí 150,- Kč a je nutné ji uhradit spolu se stravným (33,- Kč za den u dětí 3-6 let) do 15. 6. 2018. Platbu lze provést i hotově přes pokladnu MŠ. V případě nemoci se úplata nevrací, pouze řádně omluvené stravné.

Rubriky: Novinky | Napsat komentář

INFORMACE K ZÁPISU DO MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Zápis do MŠ proběhne stejně jako v minulých letech elektronickou formou.

Zákonný zástupce si na níže uvedených místech zajistí přihlášku, kterou (u koho vyžaduje zákon) nechá potvrdit u lékaře.

 

Přihlášku je možné získat:

 • NA INTERNETU:     3.4. – 1. 5. 2018          www.zapisdoms.brno.cz
 • OSOBNĚ V MŠ:      18. 4. 2018 od 8.00 – 16.00 hod. (nebo po předchozí telefonické domluvě kdykoliv jindy)
 • OŠMT MMB:          Dominikánské nám. 3 Brno, Mgr. Dagmar Hanáková

 

Sběr přihlášek v Mateřské škole Brno, Šromova 55, příspěvkové organizaci proběhne ve dnech:

 • 2. 5. 2018 od 8.00 – 17.00 hod.
 • 3. 5. 2017 od 8.00 – 12.00 hod.

 

S sebou:

 • Vyplněnou a od lékaře potvrzenou přihlášku (potvrzení o očkování se netýká dětí, které budou od 1. 9. 2018 plnit povinné předškolní vzdělávání)
 • Rodný list dítěte
 • Občanský průkaz
 • Doklad o trvalém bydlišti dítěte, je-li odlišné od zákonných zástupců

 

Od 1. 9. 2017 je podle zákona č. 178/2016 Sb. POVINNÉ předškolní vzdělávání pro děti, které dovrší 5 let do zahájení povinné školní docházky. Máte-li dítě ve věku, na který se povinné vzdělávání vztahuje a dosud MŠ nenavštěvuje, musíte s ním jít k zápisu do MŠ. Pro děti, které již MŠ navštěvují, se z pohledu zápisu nic nemění. Nadále zůstávají v MŠ, kam byly přijaté k předškolnímu vzdělávání a povinnou předškolní docházku plní v ní.

Všechny mateřské školy mají nově vymezenou spádovost. Statutární město Brno vydalo obecně závaznou vyhlášku č.1/2018, kterou se stanoví spádové obvody mateřských škol ve městě Brně.

Spádový obvod pro MŠ Brno, Šromova 55:

Břetislavova, Ctiradova, Davídkova, Jánošíkova, K Sídlišti, Okrajová, Pěkná, Podhrázní, Pod Mezí, Rebešovická (lichá č. 37 – 75c a sudá č. 2 – 36a), Roviny, Spádová, Šromova, Tovární, U Jezu, Zámecká (lichá od č. 27 a sudá od č. 22 do konce).

Stále platí, že rodič si může pro vzdělávání svého dítěte mateřskou školu vybrat.

Kritéria vydaná ředitelkou školy:

Kritéria zápisu do MŠ 2018-2019

Rubriky: Novinky | Napsat komentář

SETKÁNÍ S RODIČI 3

Rubriky: Novinky | Napsat komentář

CESTOVÁNÍ ŠESTILETÝCH DĚTÍ MHD

Žádáme rodiče předškoláků, kteří dovršili 6 – ti let, aby před každou akcí MŠ, kam se budeme dopravovat prostřednictvím MHD Brno, odevzdali PRŮKAZKU DÍTĚTE S NULOVÝM KUPÓNEM paní učitelce na třídě. Nelze použít fotokopii, musí to být originál.

Nemáte-li ji vyřízenou, informujte paní učitelky a my dětem zajistíme platnou jízdenku.

Informace MHD BRNO k cestování dětí od 6-10 let:

Děti od 6 do 10 let mohou cestovat po Brně v zónách 100 + 101 bezplatně všemi linkami IDS JMK včetně vlaků. Musí si ovšem vyřídit průkazku a bezplatný kupón. K vyřízení děti potřebují 1 fotografii + 30 Kč. Kupónů lze vystavit i více (pro účely MŠ, prarodiče…).

Bez průkazky s bezplatným kupónem cestují za zlevněné jízdné.

Děkujeme za pomoc

                                              

Rubriky: Novinky | Napsat komentář

SETKÁNÍ S RODIČI 2

Vážení rodiče,

mateřská škola v rámci projektu "PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE ŠROMOVA", č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004319 pro Vás připravuje 6 společných setkání s odborníky na různá témata.

Setkání jsou dobrovolná a zdarma, výdaje jsou hrazené z projetku.

 

Druhé setkání se uskuteční ve čtvrtek 22.2.2018 s MUDr. Bohumilou Rothovou na téma Psychosomatika v rodině.

 

 

Rubriky: Novinky | Napsat komentář