INFORMACE K ZÁPISU DO MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Zápis do MŠ proběhne stejně jako v minulých letech elektronickou formou.

Zákonný zástupce si na níže uvedených místech zajistí přihlášku, kterou (u koho vyžaduje zákon) nechá potvrdit u lékaře.

 

Přihlášku je možné získat:

  • NA INTERNETU:     3.4. – 1. 5. 2018          www.zapisdoms.brno.cz
  • OSOBNĚ V MŠ:      18. 4. 2018 od 8.00 – 16.00 hod. (nebo po předchozí telefonické domluvě kdykoliv jindy)
  • OŠMT MMB:          Dominikánské nám. 3 Brno, Mgr. Dagmar Hanáková

 

Sběr přihlášek v Mateřské škole Brno, Šromova 55, příspěvkové organizaci proběhne ve dnech:

  • 2. 5. 2018 od 8.00 – 17.00 hod.
  • 3. 5. 2017 od 8.00 – 12.00 hod.

 

S sebou:

  • Vyplněnou a od lékaře potvrzenou přihlášku (potvrzení o očkování se netýká dětí, které budou od 1. 9. 2018 plnit povinné předškolní vzdělávání)
  • Rodný list dítěte
  • Občanský průkaz
  • Doklad o trvalém bydlišti dítěte, je-li odlišné od zákonných zástupců

 

Od 1. 9. 2017 je podle zákona č. 178/2016 Sb. POVINNÉ předškolní vzdělávání pro děti, které dovrší 5 let do zahájení povinné školní docházky. Máte-li dítě ve věku, na který se povinné vzdělávání vztahuje a dosud MŠ nenavštěvuje, musíte s ním jít k zápisu do MŠ. Pro děti, které již MŠ navštěvují, se z pohledu zápisu nic nemění. Nadále zůstávají v MŠ, kam byly přijaté k předškolnímu vzdělávání a povinnou předškolní docházku plní v ní.

Všechny mateřské školy mají nově vymezenou spádovost. Statutární město Brno vydalo obecně závaznou vyhlášku č.1/2018, kterou se stanoví spádové obvody mateřských škol ve městě Brně.

Spádový obvod pro MŠ Brno, Šromova 55:

Břetislavova, Ctiradova, Davídkova, Jánošíkova, K Sídlišti, Okrajová, Pěkná, Podhrázní, Pod Mezí, Rebešovická (lichá č. 37 – 75c a sudá č. 2 – 36a), Roviny, Spádová, Šromova, Tovární, U Jezu, Zámecká (lichá od č. 27 a sudá od č. 22 do konce).

Stále platí, že rodič si může pro vzdělávání svého dítěte mateřskou školu vybrat.

Kritéria vydaná ředitelkou školy:

Kritéria zápisu do MŠ 2018-2019

Rubriky: Informace, Novinky | Napsat komentář

SETKÁNÍ S RODIČI 3

Rubriky: Informace, Novinky | Napsat komentář

CESTOVÁNÍ ŠESTILETÝCH DĚTÍ MHD

Žádáme rodiče předškoláků, kteří dovršili 6 – ti let, aby před každou akcí MŠ, kam se budeme dopravovat prostřednictvím MHD Brno, odevzdali PRŮKAZKU DÍTĚTE S NULOVÝM KUPÓNEM paní učitelce na třídě. Nelze použít fotokopii, musí to být originál.

Nemáte-li ji vyřízenou, informujte paní učitelky a my dětem zajistíme platnou jízdenku.

Informace MHD BRNO k cestování dětí od 6-10 let:

Děti od 6 do 10 let mohou cestovat po Brně v zónách 100 + 101 bezplatně všemi linkami IDS JMK včetně vlaků. Musí si ovšem vyřídit průkazku a bezplatný kupón. K vyřízení děti potřebují 1 fotografii + 30 Kč. Kupónů lze vystavit i více (pro účely MŠ, prarodiče…).

Bez průkazky s bezplatným kupónem cestují za zlevněné jízdné.

Děkujeme za pomoc

                                              

Rubriky: Informace, Novinky | Napsat komentář

SETKÁNÍ S RODIČI 2

Vážení rodiče,

mateřská škola v rámci projektu "PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE ŠROMOVA", č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004319 pro Vás připravuje 6 společných setkání s odborníky na různá témata.

Setkání jsou dobrovolná a zdarma, výdaje jsou hrazené z projetku.

 

Druhé setkání se uskuteční ve čtvrtek 22.2.2018 s MUDr. Bohumilou Rothovou na téma Psychosomatika v rodině.

 

 

Rubriky: Informace, Novinky | Napsat komentář

CYKLUS SEMINÁŘŮ PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

Semináře pro rodiče

Rubriky: Informace | Napsat komentář

SETKÁNÍ S RODIČI

Vážení rodiče,

mateřská škola v rámci projektu "PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE ŠROMOVA", č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004319 pro Vás připravuje 6 společných setkání s odborníky na různá témata (např. školní zralost s paní psycholožkou s PPP, vstup dítěte do ZŠ, ekologie, logopedie, setkání s pediatrem…)

Setkání jsou dobrovolná a zdarma, výdaje jsou hrazené z projetku.

  • První setkání se uskuteční v pátek 19.1.2018 v 15.30 hod. s paní psycholožkou Mgr. Annou Marií Jíčinskou z pedagogicko-psychologické poradny v Brně, z pracoviště Lomená.

Rubriky: Informace, Novinky | Napsat komentář

Seminář pro rodiče předškoláků

Vážení rodiče,

máte-li předškoláka, můžete využít nabídky Lužánek – střediska volného času, které pro rodiče předškoláků připravilo cyklus přenášek – semináře DEN PRO RODIČE.

Den pro rodiče_plakát

Rubriky: Informace | Napsat komentář

POZVÁNKA NA VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ

V rámci projektu " Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně" CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000244 Vás zveme na vzdělávací semináře s názvem ÚSKALÍ VSTUPU DÍTĚTE DO ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

IMG_20180102_0002

Rubriky: Informace | Napsat komentář

VEŘEJNÁ SBÍRKA FONDU SIDUS V MŠ

Děkujeme rodičům a pedagogům, kteří se zúčastnili Veřejné sbírky Fondu Sidus, z.ú.

Výnos ze sbírky je určen na vybavení dětských zdravotnických zařízení – Pediatrické kliniky UK 2. LF v Praze Motole, Dětské kliniky FN v Olomouci a na pomoc individuálním pacientům.

Sidus 1

Sidus 2

Rubriky: Informace | Napsat komentář

PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY V DOBĚ VÁNOČNÍCH PRÁZDNIN

Rubriky: Informace | Napsat komentář