FOND SIDUS A POMOC ELLINCE

Mateřská škola se společně se zákonnými zástupci dětí zapojila do veřejné sbírky  S-MHMP/1476620/2015 Fondu Sidus a celkově jsme přispěli částkou 2500,- Kč. 

Výnos sbírky je určen na vybavení dětských zdravotnických zařízení.

Děkujeme všem, kteří se zapojili a podpořili tak dobrou věc.

Certifikat_20190104_VS124634 2018

 

Níže Vám nabízíme odkaz na pomoc holčičce z Chrlic – Ellince, které může vrátit sluch jedině operace kochleárního implantátu. Pomůžete-li jakkoukoliv částkou, budeme rádi…

Ellinka sbírka

Rubriky: Informace | Napsat komentář

POTVRZENÍ O VÝŠI VYNALOŽENÝCH VÝDAJŮ ZA UMÍSTĚNÍ DÍTĚTE V MŠ ZA ROK 2018

Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte poplatníka v předškolním zařízení za rok 2018 vystavíme všem dětem v MŠ, nemusíte jednotlivě žádat. Předáme Vám je prostřednictvím paní učitelek nejpozději do konce ledna.

Pokud již naši MŠ nenavštěvujete, kontaktujte paní ředitelku a domluvte si termín pro předání.

Rubriky: Informace | Napsat komentář

ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

 

1.      ÚŘEDNÍ HODINY ŠKOLNÍ JÍDELNY

 

 • Pondělí   – 9.00-12.00 hod.
 • Úterý      – 9.00-12.00 hod.
 • Čtvrtek    – 9.00-12.00 hod.

2.      ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ

Odhlašování obědů musí být provedeno do 12.00 hod. předešlého pracovního dne. Odhlašování můžete provést následujícími způsoby:

 • zapsáním do sešitů u tříd
 • kuchyne@mschrlice.cz  (upřednostňujeme)
 • SMS na č. 739 382 955(upřednostňujeme) 
 • telefonicky od 9:00 do 12:00 hod, na č. 739 382 955
 • osobně v jídelně MŠ

   

První den nemoci je možné si oběd vyzvednout za základní cenu.

Obědy do jídlonosičů jsou vydávány v době od 11.15 hod do 11.40 hod. (stávající žlutá budova – vchod kuchyně). Po této době jsou paní kuchařky již na třídách a vydávají stravu dětem.

Dle vyhlášky 107/2005 Sb. v platném znění o školním stravování, zabezpečuje školní jídelna hmotnou péči o děti pouze po dobu jejich pobytu ve školce. Výše úplaty je rozdělena do kategorií dle věku dětí:

I. kategorie      3 –   6 let                     33,- Kč

II. kategorie     7 – 10 let                     38,- Kč

 

Věkem se rozumí výše let, kterých dosáhne dítě v průběhu školního roku /v období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku/.

 

3.   DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Podle vyhlášky o školním stravování 107/2005Sb. v platném znění, je možné odebírat dotovaný oběd pouze v případě, že je dítě přítomno v mateřské škole. Pokud není odhlášeno, musí uhradit plnou cenu oběda /viz poslední sloupek níže uvedené tabulky/ od druhého dne nepřítomnosti dítěte ve školce a to i v případě, že oběd z nejrůznějších důvodů neodeberete.

 

Věková kategorie

Cena potravin v Kč             

Osobní a věcné náklady v Kč

Plná cena obědu při neodhlášení dítěte v Kč

I. kategorie

15,-

44,-

59,-

II. kategorie

18,-

44,-

62,-

4.      ZPŮSOB PLATBY

 • Bezhotovostně na účet školy – č. účtu: 107-6458600267/0100 s uvedením variabilního symbolu dítěte
 • poštovní poukázkou
 • hotově – POUZE ve výjimečných případech

 

Úhradu za stravné je nutné zaplatit vždy do 5. dne aktuálního měsíce. 

Přeplatky – finanční částky za odhlášené obědy se převádějí do dalšího měsíce. Vyúčtování se provádí 1x ročně po ukončení školního roku (červenec-srpen) a přeplatek je zasílán zpět na účet zákonného zástupce.

 

OBĚD ODNESENÝ V JÍDLONOSIČI JE URČEN K OKAMŽITÉ SPOTŘEBĚ!!!

 

Rubriky: Informace | Napsat komentář

GDPR – INFORMACE O ZÁSADÁCH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V NAŠÍ ORGANIZACI

Naše organizace se při zpracování osobních údajů řídí zásadami, které přijala za účelem zajištění souladu s nařízením parlamentu a Rady EU 2016/679 (dále jen "GDPR"), které je na území ČR účinné od 25.5.2018.

www memorandum

 

 

Rubriky: Informace | Napsat komentář

PROJEKTY MŠ

Naše mateřská škola je zapojena do projektu statutárního města Brna „Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně“ CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000244.

https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-1-namestka-primatorky/odbor-skolstvi-mladeze-a-telovychovy/projekty/rovny-pristup-k-predskolnimu-vzdelavani-ve-meste-brne/

 

Mateřská škola je zapojena i do projektu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I., který je spolufinancován Evropskou unií s názvem:

PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE ŠROMOVA

reg.č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004319

 

 

Rubriky: Informace | Napsat komentář

Povinné předškolní vzdělávání

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na děti, které 31.8.daného roku dovrší 5 let.

Rodiče mají povinnost dítě:

 • zapsat k předškolnímu vzdělávání
 • přivádět ráno dítě do MŠ  do 8.00 hod., povinnou dobu vzdělávání stanovila ředitelka školy na 8.00-12.00 hod., (děti mohou být v MŠ déle, ale 4 hodiny jsou dané zákonem)
 • v případě absence dítě řádně omluvit (písemně do omluvného listu)
 • povinné vzdělávání se nevztahuje na dny prázdnin (podzimní, vánoční, pololetní, jarní, velikonoční a letní).

Informační materiál z platformy č_ 1 – 24_ 1_ 2017

http://www.msmt.cz/file/40102/

Rubriky: Informace | Napsat komentář

MŠ v síti MRKVIČKA

Mateřská škola se zapojila do celostátní sítě MRKVIČKA, která usiluje o kvalitní a trvale se zlepšující zařazení ekologické (environmentální) výchovy do celkového života mateřských škol.

001

Mrkvička je dlouhodobým programem Pavučiny, jeho realizace začala v roce 2007 a zahrnovala vytvoření sítě mateřských škol se zvýšeným zájmem o environmentální oblast na krajských, resp. celorepublikové úrovni, zmapování potřeb mateřských škol; dále poskytování informační a metodické pomoci mateřským školám v environmentální oblasti na základě zmapovaných potřeb; zprostředkování vzájemné výměny zkušeností pedagogických pracovníků se zpracováním a realizací environmentální oblasti Dítě a svět v rámci školních vzdělávacích programů. Od zahájení realizace projektu v roce 2007 počet škol zapojených v síti převážně rostl, v současné době je v síti Mrkvička zapojeno více než 800 mateřských škol ze všech 14 krajů ČR.

Rubriky: Informace | Napsat komentář

ALERGENY VE STRAVĚ

Od 13. 12. 2014  je povinnost, dle platné legislativy,označovat u potravin alergeny. Více informací čtěte v přiloženém souboru.

V případě nejasností neváhejte telefonicky nebo e-mailem kontaktovat vedoucí školního stravování – paní Vladimíru Kellerovou.

 

ŠJ-ALERGENY VE STRAVĚ

Rubriky: Informace | Napsat komentář

RECYKLOHRANÍ

Mateřská škola je zapojena do školního recyklačního programu RECYKLOHRANÍ, ANEB UKLIĎME SI SVĚT. V rámci programu vzděláváme děti v oblasti třídění odpadu a recyklace a umožňujeme jim odevzdávat staré a vysloužilé baterie a elektrozařízení do nádob, které jsou umístěné v prostrorách MŠ.

foto recyklohraní

Rubriky: Informace | Napsat komentář